งานวิจัยและพัฒนา

อยู่ระหว่างขออนุสิทธิบัตรพ.ศ. 2558

          บริษัทฯ อยู่ระหว่างรอหมายเลขคำขอจดอนุสิทธิบัตรในหัวข้อเรื่อง "จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมวลเบาที่ผสมมวลรวมเบารีไซเคิ้ลบล็อกมวลเบา" ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีความภูมิใจมากที่สุดผลงานหนึ่ง

สนับสนุนทุนการวิจัย ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และวารสารนานาชาติ 2 ผลงานพ.ศ. 2557

          บริษัทฯ และ ศ.นพ.วีระชัย โควสุวรรณ (รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การพัฒนาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกที่ผสมมวลรวมเบารีไซเคิ้ลสำหรับงานโครงสร้าง"

          ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1 เรื่อง ในชื่อเรื่อง "คุณสมบัติเชิงความร้อนของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมวลเบาที่ผสมรีไซเคิ้ลบล็อกมวลเบา" (พัชรพล โพธิ์ศรี เจริญชัย ฤทธิรุทธ สุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย วันชัย สะตะ และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2557)

          นอกจากนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอีก 1 เรื่อง ในชื่อเรื่อง "Investigation of properties of lightweight concrete with calcined diatomite aggregate." (Posi, P., Lertnimoolchai, S., Sata, V., Phoo-ngernkham, T., and Chindaprasirt, P., 2014)

ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ และวารสารนานาชาติ 3 ผลงานพ.ศ. 2556

          ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1 เรื่อง ในชื่อเรื่อง "คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาที่ผสมไดอะตอมไมต์เผาโดยวิธีอัดแห้ง" (พัชรพล โพธิ์ศรี สุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย วันชัย สะตะ และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2556)

ภาพคอนกรีตมวลเบาที่มีส่วนผสมของไดอะตอมไมต์

          นอกจากนี้ยังได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติอีก 2 เรื่อง คือเรื่อง "Pressed lightweight concrete containing calcined diatomite aggregate." ( Posi, P., Lertnimoolchai, S., Sata, V., and Chindaprasirt, P., 2013) และเรื่อง "Lightweight geopolymer concrete containing aggregate from recycle lightweight block." (Posi, P., Teerachanwit, C., Tanutong, C., Limkamoltip, S., Lertnimoolchai, S., Sata, V., and Chindaprasirt, P., 2013)

สนับสนุนทุนการวิจัย ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ 1 ผลงาน และได้รับสิทธิบัตร 2 เรื่องพ.ศ. 2555

          บริษัทฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาที่ผสมไดอะตอมไมท์"

ภาพความร่วมมือระหว่างซีพียูกับศูนย์วิจัยและพัฒนาโครงสร้างมูลฐานอย่างยั่งยืน

          ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติในชื่อเรื่อง "ผลกระทบของอุณหภูมิในการเผาไดอะตอมไมต์สำหรับทำคอนกรีตมวลเบา" (พัชรพล โพธิ์ศรี สุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย และปริญญา จินดาประเสริฐ, 2555)

ภาพคุณสุรสิทธิ์ (ซีพียู) กับ ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ (ผู้อำนวยการ SIRDC)

          ได้รับสิทธิบัตร 2 เรื่อง คือเรื่อง"กรรมวิธีการผลิตมวลรวมเบาจากไดอะตอมไมต์เผา" หมายเลขคำขอคือ 1101002552 และเรื่อง"คอนกรีตมวลเบาอัดแห้งที่มีส่วนผสมของไดอะตอมไมต์เผา" หมายเลขคำขอคือ 1201004204

สนับสนุนทุนการวิจัย พ.ศ. 2553

          บริษัทฯ ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่ ผศ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา (อาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และคณะ เพื่อดำเนินโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์วัสดุปอชโซลานที่มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีสูงจากผลพลอยได้การเผาไหม้"

สนับสนุนทุนการวิจัย และให้ทุนอุดหนุนด้านวิชาการพ.ศ. 2552

          บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน กสว.-อุตสาหกรรม (MAG Wndow I) ปี 2552 เพื่อดำเนินโครงการ "การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา"

          บริษัทฯ ได้ให้ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมในการสนับสนุนด้านวิชาการ แก่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินโครงการ "ซีเมนต์บล็อกอะตอมไมต์"

สิ่งตีพิมพ์ สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

วารสารระดับชาติ

  • 1) "ผลกระทบของอุณหภูมิในการเผาไดอะตอมไมต์สำหรับทำคอนกรีตมวลเบา", พัชรพล โพธิ์ศรี สุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย และปริญญา จินดาประเสริฐ (2555). การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 8.
  • 2) "คุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาที่ผสมไดอะตอมไมต์เผาโดยวิธีอัดแห้ง", พัชรพล โพธิ์ศรี สุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย วันชัย สะตะ และปริญญา จินดาประเสริฐ (2556). การประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18.
  • 3) "คุณสมบัติเชิงความร้อนของจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมวลเบาที่ผสมรีไซเคิ้ลบล็อกมวลเบา", พัชรพล โพธิ์ศรี เจริญชัย ฤทธิรุทธ สุรสิทธิ์ เลิศนิมูลชัย วันชัย สะตะ และปริญญา จินดาประเสริฐ (2557). การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 10.

วารสารระดับนานาชาติ

  • 1) "Pressed lightweight concrete containing calcined diatomite aggregate.", Posi, P., Lertnimoolchai, S., Sata, V., and Chindaprasirt, P. (2013). Construction and Building Materials, 47(0), 896-901.
  • 2) "Lightweight geopolymer concrete containing aggregate from recycle lightweight block.", Posi, P., Teerachanwit, C., Tanutong, C., Limkamoltip, S., Lertnimoolchai, S., Sata, V., and Chindaprasirt, P. (2013). Materials & Design, 52(0), 580-586.
  • 3) "Investigation of properties of lightweight concrete with calcined diatomite aggregate." , 3) Posi, P., Lertnimoolchai, S., Sata, V., Phoo-ngernkham, T., and Chindaprasirt, P. (2014). KSCE Journal of Civil Engineering, 18(5): 1429-1435.
  • 1) ยื่นขอจดสิทธิบัตรในหัวข้อเรื่อง กรรมวิธีการผลิตมวลรวมเบาจากไดอะตอมไมต์เผา หมายเลขคำขอคือ 1101002552
  • 2) ยื่นขอจดสิทธิบัตรในหัวข้อเรื่อง คอนกรีตมวลเบาอัดแห้งที่มีส่วนผสมของไดอะตอมไมต์เผา หมายเลขคำขอคือ 1201004204
  • 3) ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรในหัวข้อเรื่อง จีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมวลเบาที่ผสมมวลรวมเบารีไซเคิลบล็อกมวลเบา หมายเลขคำขอคือ อยู่ระหว่างรอหมายเลขคำขอ

2015 All rights reserved